O nás

Naše mateřská škola je jednotřídní vesnická škola s kapacitou 24 dětí. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, tři školní jídelny. Mateřskou školu navštěvují převážně děti z Vitějovic, ale také z okolních vesnic. Děti z mateřské školy využívají ke svým činnostem také školní zahradu, která navazuje bezprostředně na budovu MŠ a je vybavena dostatečným množstvím herních prvků. Budova MŠ byla postavena v sedmdesátých letech, provoz zde byl zahájen 2.1.1980.

V letech 2005 – 2008 byla zahájena postupná rekonstrukce budovy spolu s vybudováním bytových jednotek nad prostory MŠ. Byla vyměněna okna, některé podlahové krytiny, dále rekonstrukce topení, zateplení budovy a celá budova dostala novou fasádu. V roce 2008 jsme díky přidělenému grantu z fondů EU realizovali projekt „Nové vybavení v MŠ Vitějovice“. Došlo ke kompletnímu vybavení novým nábytkem třídy, ložnice, jídelny, kanceláře a šatny. V umývárně byly instalovány paravány mezi jednotlivými WC a nové kryty na topení. Dále byla z tohoto grantu celkově rekonstruována kuchyně, jak zhotovení nového vedení plynu a elektřiny, tak úplné vybavení novými spotřebiči a nádobím. Kapacita kuchyně je 100 obědů. Vaří se zde strava též pro mateřskou školu v Hracholuskách a základní školu ve Vitějovicích. Z grantu byla vybavena novými hracími prvky také zahrada mateřské školy.

Mateřská škola ve Vitějovicích se nachází na okraji obce mimo veřejné komunikace, takže při vycházkách jsme s dětmi hned v přírodě a nemusíme tyto komunikace používat. Je umístěna v malebném prostředí s krásným výhledem do okolní přírody v údolí Zlatého potoka.

Naším hlavním cílem je usilovat o celkový rozvoj a prosperitu mateřské školy. Snažit se, aby zde probíhal všestranný rozvoj osobnosti dítěte v pohodové rodinné atmosféře. Na prvním místě vždy bude, aby se zde cítily děti dobře a bezpečně, byly šťastné a spokojené. Být školou otevřenou a vstřícnou pro děti, rodiče a ostatní veřejnost.

V oblasti výchovy a vzdělávání dětí usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte a všech jeho osobnostních složek, rozvoj myšlení a zdravého sebevědomí. Školní vzdělávací program vychází z RVP PV. ). Podporujeme děti se SVP, děti nadané a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vedeme děti k získávání nových poznatků, prohlubujeme jejich aktivitu v tomto poznávání. Dbáme u dětí na osvojení si správných a kladných postojů a společenských hodnot potřebných pro budoucí život ve společnosti a tím si získávat základ pro budoucí utváření správného názoru na svět a společnost. Vedeme děti k lásce k rodině – nejenom k rodičům, ale i k prarodičům a sourozencům. Chceme, aby děti měly rády svou rodnou vesnici a učily se poznávat její okolí a lidi v ní žijící, mít úctu ke starším a autoritám, být kamarádský a vstřícný k pomoci druhým. Podporujeme u dětí rozvoj kladných stránek osobnosti.

Snažíme se dát dětem možnost k samostatné tvořivosti, rozvíjet jejich fantazii. Nabízet dětem podnětné prostředí pro jejich činnost a hru. Nechat jim možnost individuální volby činnosti. Respektovat osobnost dítěte a jeho přirozené potřeby. Vycházet z individuálních potřeb dětí, nabízet jim vhodné aktivity a činnosti. Posilovat sebevědomí, vůli, emoce a city. Jednat s každým  dítětem vždy rovně a spravedlivě, nedělat mezi dětmi rozdíly. Umět dětem naslouchat a na podněty reagovat pružně. Dát dětem dostatek prostoru pro aktivní komunikaci s dětmi i dospělými, rozvíjet tím slovní zásobu dětí a odbourávat strach z komunikace před ostatními. Snažit se být dětem poradcem a oporou a tím mu dávat pocit jistoty. Být dětem vzorem při utváření hodnotového žebříčku a vést je k získávání poznatků o zdravém životním stylu, prevenci a ochraně zdraví. Vést je k poznání, že lidský život a zdraví je to nejcennější v našem životě.

Jsme malý kolektiv lidí, kteří se velmi dobře znají, snažíme se jeden druhému vyjít vstříc a vzájemně si pomoci. Proto věřím, že naše spolupráce bude i nadále dobrá a naše společné pracovní prostředí přátelské.
Mateřská škola má jednu třídu, samostatnou ložnici, školní jídelnu pro děti z mateřské školy, dostatečně velkou umývárnu, toalety a šatnu. Vybavení třídy, je zcela vyhovující a na velmi dobré úrovni. Máme zde nový nábytek, který je bezpečný a zdravotně nezávadný. Umožňuje dětem využívat ke hrám různé hrací koutky a prostory. Velmi dobré je také vybavení didaktickým materiálem a pomůckami. Nebráníme se moderním technikám a již několik let používáme ve výchovně vzdělávacím procesu stolní počítač, kde mají děti možnost formou výukových her procvičovat znalosti a dovednosti, které získávají při výchovně vzdělávacích činnostech. Vybavení didaktickými pomůckami a hrami pravidelně doplňujeme podle finančních možností. Jako jedna z mála mateřských školek máme mobilní interaktivní tabuli včetně výukových programů.

Personální zabezpečení:

Jitka Nitrianská – ředitelka školy
Bc. Lenka Čužnová
– učitelka školy
Mgr. Věra Batystová
– učitelka a školní asistent
Lenka Podlahová
– vedoucí kuchařka
Marie Mrázová
– kuchařka

Novinky

Jídelníček na tento týden

Číst dále

Vybavení MŠ

Číst dále

Aktuální informace

Číst dále